MENU

Otevíráme našim studentům bránu
k budoucnosti

Jsme otevřená, živá, moderní a stále se rozvíjející škola s rodinnou atmosférou. K tomu jsme navíc také fakultní škola FF UK.

“Futurum není jenom škola, je to životní styl”

Absolventka FUTURUM

naše obory

Obory, které u nás
můžete studovat

Denní studium

75–31-M/01 - Předškolní
a mimoškolní pedagogika

více info

Denní studium

78–42 M/03
Pedagogické lyceum

více info

Dálkové studium

75–31 M/01 Předškolní
a mimoškolní pedagogika

více info

Denní studium

78–42 M/03 Pedagogické lyceum - akademické

více info

NOVINKY

Naše aktuality

Zpět do školy!

Vážené studentky, vážení studenti, milí rodiče, v pondělí 4. 9. se sejdeme opět ve škole a zde je několik důležitých informací k organizaci začátku školního roku: 1.A odjíždí na adaptační

Číst dále »

Náš přístup

Filozofií školy je budování „dílny lidskosti“, ve které se formuje tvořivá a samostatná osobnost otevřená celoživotnímu vzdělávání, schopná kooperace a sebevyjádření. Předností školy je rodinná atmosféra a bezprostřední neformální kontakt žáků s pedagogy. I my jako škola se neustále učíme a přizpůsobujeme modernímu prostředí. Neustále tak vylepšujeme naše výukové metody a pracujeme s novými technologiemi.

Zajímá vás jaké uplatnění mají naši absolventi?

Česká školní inspekce

Česká školní inspekce ve své poslední zprávě z inspekční činnosti z února 2023 hodnotila podmínky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům jako vynikající. Ocenila materiální podmínky pro realizované obory vzdělání a promyšlené hospodaření s finančními prostředky i zapojení do evropských projektů a grantů.

Vývoj školy:

  • od poslední inspekční zprávy došlo ke změně ve vedení školy,
  • zvýšil se počet žáků denního studia,
  • škola kontinuálně rozvíjí nastavenou koncepci kvalitního odborného vzdělávání a účinně podporuje všestranný rozvoj osobnosti žáků.

Silné stránky školy jsou:

  • podpora rozvoje odborných kompetencí žáků ve výuce výchovných předmětů,
  • komplexní pojetí praktického vyučování a průběhu pedagogické praxe, 
  • partnerské vztahy a zapojování do regionálních i mezinárodních projektů přispívají ke kvalitnímu naplňování profilu absolventa.

Mezinárodní spolupráce

Erasmus +

S radostí Vám sdílíme výsledky našeho několika letého projektu programu Erasmus+ s názvem Connecting European school through VR classroom. Veškeré informace o projektu  a výstupy z něj naleznete na webové stránce https://sites.google.com/…/european-vr-classroom/home…

Zde pouze krátké shrnutí celého projektu:

Střední pedagogická škola Futurum s.r.o. zaštitovala tento projekt, do kterého byly zapojeny další dvě mezinárodní školy a to sice britská škola Brighton Metropolitan College a finská škola Kaurialan lukio. V rámci projektu se propojili učitelé z jednotlivých škol, kteří se zabývali zapojením technologie virtuální brýlí do běžné výuky. Projekt byl zaměřen na vybrané předměty – matematiku, anglický jazyk, výtvarnou výchovu a biologii. V první části se setkávali pouze zapojení učitelé, kdy absolvovali školení VR technologií a náslechy v jednotlivých školách. V druhé části tvořili vlastní tematicky zaměřené VR lekce. V poslední části byly tyto lekce realizovány na školách.

V listopadu roku 2022, 10 žáků z Futura podívalo na finskou školu, kde si vyzkoušeli VR hodiny pokročilé matematiky na místním přírodovědném gymnáziu Kaurialan lukio. Kromě virtuální reality byla na programu také augmentovaná realita a možnosti jejího využití.  V lednu vyjelo do Velké británie 5 finských a 5 českých studentů na školu škole Greater Brighton Metropolitan College. Během týdne zde demonstrovaly učitelky z jednotlivých škol bloky výtvarné výchovy za využití virtuální reality. Poslední setkání žáků ze zapojených škol proběhlo v dubnu 2023 na Futurum. Hodiny virtuální reality byly zaměřené na výuku biologie. Přijelo 6 britských a 6 finských studentů a spolu s nimi se do programu zapojili žáci z Futura.  

Závěrečná evaluace projektu proběhla v červnu 2023, kdy se setkali účastníci projektu. V rámci této spolupráce vzniknul užitečný dokument a to sice učitelský manuál, který lze využít jako pomoc při implementaci VR technologie do běžné výuky. V tomto manuálu naleznete plány jednotlivých VR lekcí, které vytvořili účastníci projektu.

Zapojení VR technologií do výuky je něco  nového ve světě vzdělávání, a tak jsme na začátcích této ještě dlouhé cesty, která by mimo jiné měla pomoci žáky připravit na budoucí pracovní trh.

Více informací o jednotlivých částech projektu Vám bude sdílet v dalších příspěvcích.

Erasmus +

We are happy to share with you the results of our several-year project of the Erasmus+ program called Connecting European School through VR Classroom. All information about the project and its outputs can be found on the website Connecting European schools through VR classrooms https://sites.google.com/gbmc.ac.uk/european-vr-classroom/home?authuser=0

Here is just a summary of the whole project:

Upper secondary school Futurum s.r.o. was garant of this project. Two other international schools were involved, namely the British school Brighton Metropolitan College and the Finnish school Kaurialan Lukio. Teachers involved in the project tried to find a solution for the integration of virtual glasses technology into regular classes. The project was focused on a few subjects – Math, English, Arts, and Biology. In the first part met involved teachers and had VR workshop technology training and then did job shadowing in selected schools. In the second part, teachers picked a curriculum and created their own VR lessons. In the last part, these lessons – VR  classrooms were implemented in schools.

In November 2022, 10 pupils from Futurum visited a Finnish school where they tried VR lessons of advanced mathematics at the local Upper secondary school Kaurialan lukio. In addition to virtual reality, they also tried out augmented reality and the possibilities of its usage. In January 2023, 5 Finnish and 5 Czech students went to Great Britain for a VR Arts classroom at Greater Brighton Metropolitan College. During the week, teachers from individual schools demonstrated blocks of art education with using virtual reality. In April 2023, the last meeting of pupils from the participating schools took place at Futurum. The virtual reality classrooms were focused on Biology. 6 British and 6 Finnish students arrived, and students from Futurum joined the program as well.

The final evaluation of the project took place in June 2023, when the project participants met. As part of this cooperation, was created a useful document – a teacher’s manual, which can be used an help with the implementation of VR technology into regular classes. In this manual, you can find out plans for individual VR lessons created by project participants.

The implementation of VR technologies in education is something new. We are at the beginning of this long journey, which, among other things, should help prepare students for the future life.

INSTAGRAM

A jak to u nás žije?